د پروژې پیژندنه (Project Definition)


د پروژې (project) لغوي مانا پراخول، رښتياني کول، د عمل ډګر ته راویستل او تحقق ورکول دي،چې د لاتيني ژبې له (Proiacere) څخه اخيستل شوې ده، په لاتيني کېPro مخکې، له وړاندې او قبلي مانا لري او Iacere د اچولو په مانا ده يعنې په مخکې اچول ورو ورو په انګليسي ژبه کې د Project په بڼه اووښتې او په دري او پښتو ژبه کې ورته پروژه وايو. يا پروژه د يو سلسله فعاليتونو ټولګه ده چې په ټاکلي وخت او ټاکلې پانګې سره، د ټاکلو موخو د لاسته راوړلو لپاره پکار اچول کېږي.
د کرنيزې پروژې پیژندنه
کرنيزه پروژه د هغو موقتي کوښښونو ټولګه ده چې د دتوليدي محصول په رامنځته کولو او يا خدماتو په برابرولو کې ژمنه عملي کوي. يا په بل عبارت کرنيزه پروژه د يو محصول د توليد او يا ځانګړو خدماتو د ارايي لپاره موقت تلاش او کوښښ څخه عبارت دی. يا په بل عبارت کرنیزه پروژه د يو ډول ځانګړو فعاليتونو څخه عبارت ده چې د يوه ټاکلي پيل او پای لرونکې او د وخت، مصارفو، او مشخص کېفيت په چوکاټ کې د(Output ) په ټاکلې نتيجه باندې پای ته رسیږي.
د کرنيزې پروژې عناصر:
ټاکلې موخه/ موخې
ټاکلي موده (پيل او پاى)
ټاکلی سرچینې (مالي سرچینې يا پانګه، بشري سرچینې)