ادبیات

د مونوګراف ټاکنه

د مونوګراف او نورو څېړنېزو کالبونو د سرته رسولو په مراحلو کې يو اساسي کار د محقق لپاره د يوې ښې موضوع پيدا کول دي، خو د موضوع پيدا کول او انتخابول اسان کار نه دى. يو عالم وايي: (د تحقيق په مدارجو کې تر ټولو مهم کار د موضوع انتخاب دى، که چېرې يو …

د مونوګراف ټاکنه Read More »

د مرحوم پوهاند عبدالحى حبيبى ژوند ليک

فهرست عنوانونه مخ مخکينۍ خبري ………………………………………………………الف سريزه……….. ………………………………………………..الف، ب، ج لومړى څپرکى د مرحوم پوهاند عبدالحى (حبيبي) ژوندليک ….. ………….١ د ارواښاد پوهاند عبدالى (حبيبي) ادبي هلي ځلي…………… ٢ د اروښاد پوهاند عبدالحى (حبيبي) د نثر ښيګيڼې ………….٣ دوهم څپرکى د مرحوم استاد قيام الدين (خادم) ژوند ليک …………………٤ د اروښاد استاد قيام الدين (خادم) …

د مرحوم پوهاند عبدالحى حبيبى ژوند ليک Read More »