اقتصاد مونوګرافونه

په پرمختياي هيوادونوکي دانفلاسيوندرامينځته کيدوعوامل

    ګڼه عنوانونه مخګڼه ١ – سريزه ………………………………………………………………………… ………………….١ ٢ دپرمختياي هيوادونو اقتصادي جوړښت ………………………………………………………٤ ٣- دانفلاسيون پيژندنه ………………………………………………………………………………١١ ٤- په پرمختياي هيوادوکي دانفلاسيون ډولونه ………………………………………………….١٢ ٥- د انفلاسيون په هکله نظريات ………………………………… ………………………………..١٥. ٦- دانفلاسيون په هکله دکينزيانو نظريات ………………………………………………………..١٥ ٧- د انفلاسيون په هکله دپوليانو نظريات ………………………………………………………….١٦ ٨- په پرمختياي هيوادوکي دانفلاسيون …

په پرمختياي هيوادونوکي دانفلاسيوندرامينځته کيدوعوامل Read More »

په بریښنایی سوداګری کی د بریښنایی بانکداری رول

لومړی فصل د موضوع اهمیت د موضوع ستونزه د موضوع هدف موضوع پوښتنې دوهم فصل تیرو لیکنو ته کتنه د بریښنایی سوداګری پیژندنه بریښنایی سوداګری تعریف او مفهوم دبرقی سوداگری تاریخچه بریښنایی سوداگری ډولونه د بریښنایی سوداګری ګټی دبرقی سوداگری عمومی ګټی د الکترونيکي تجارت نقصانونه د بریښنایی سوداګری د فعالیتونو پروسه د بریښنايي سوداګرۍ …

په بریښنایی سوداګری کی د بریښنایی بانکداری رول Read More »

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات )

فـصـل اول معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می …

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات ) Read More »

سهامي شرکتونه

دسهامي شرکت پيژندنه سهامي شرکت پيژندنه دهغه دتاريخچي بررسي اوخصوصياتودڅيړني پوري تړلي ده٠چي هڅه کووددي شرکت دپيژندني له لاري څخه اړونده دقانونګزاري بدلون اودهغه حقوقي ماهيت او حقوقي شخصيت پراړه پلټني دمطالعولاندي ونيسو٠ ١ـ سهامي شرکت تعريف٠ سهامي شرکت هغه شرکت ده چي کم ترکم دري تنه پکي ګډون وکړي اوپرهغه کي سرمايه پرمساوي برخوويشل …

سهامي شرکتونه Read More »

بيمه اودهغې درامنځته کيدوضرورت

فهرست عنوانونه                                                                                                                            مخ سريزه:. 2 دبيمې ضرورت. 3 دبيمي تعريف:. 4 بيمه د تاريخ په اوږدو کي. 5 د بيمي د ټړون خصوصيات. 6 د بيمي فسخ او بطلا ن. 6 دبيمې شکلونه اوانواع. 7 دبيمې شرعي متبادله لاره. 9 نتيجه ګيري. 10 وړانديزونه. 11 سريزه: نن سبا بيمه په اکثروهيوادونو کې دهرکاروباري فعاليت لپاره …

بيمه اودهغې درامنځته کيدوضرورت Read More »

دافغانستان ملي پرمختيايي تګلاره

لړلیکونه Contents دافغانستان ملي پرمختيايي تګلاره 2 د١٣٨٧-١٣٩١هـ ل کال پوري دملي پرمختيايي تګلارې اهداف.. 3 دملي پرمختيايي تګلاري دجوړول. 4 دافغانستان دملي پرمختيا يي تګلارې ركنونه. 5 دافغانستادملي پرمختیایی تګلارې  په تمويل كي ونډه اخيستنه. 7 دمرستو اغيزمنتيا 9 Aid effectiveness. 9 دملي پرمختيايي تګلاري دپلي كولو چوكاټ.. 11 څارنه ارزونه او رپورټ وركول. …

دافغانستان ملي پرمختيايي تګلاره Read More »

بيوزلي،لوږه، فقر او د هغوی د له منځه وړلو لارې چارې

لړلیکونه سريزه 1 لمړی څپرکی. 2 د بیوزلۍ پیژندنه. 2 ۱.۱ بیوزلي. 2 ۱.۲ د بیوزلۍ ډولونه. 3 ۱.۲.۱ مطلقه بیوزلي(Absolute Poverty) 3 ۱.۲.۲ نسبي بیوزلي(Relative Poverty) 4 ۱.۳ د بیوزلې منحوسه دايره(Vicious Circle of Poverty. 4 ۱.۳.۱ د بیوزلي دايره دعرضې له نظره 5 ۱.۳.۲ د بیوزلي دايره دتقاضاله نظره 6 دویم څپرکی. 7 …

بيوزلي،لوږه، فقر او د هغوی د له منځه وړلو لارې چارې Read More »

په افغانستان کې ستراتيژي

ماخذونه Me Namara cater, Partner in authenticity consulting. Field quide to nonprofit strategic planning and accessed Nov 2008. http/www.managmenthelp.orgplandec.1st.plan ستراتيژي انکشاف ملى صفحه 14 ستراتيژي انکشاف ملى صفحه 14 ستراتيژي انکشاف ملى صفحه 14 دافغانستان د ملکې خدمتونو انستيتوت Saltor ICMA page 5 ستراتيژي سکتور شهري- وزارت انکشاف شهري-دولت افغانستان

په افغانستان کې دبانکداري سيستم اقتصادي اهميت

فهرست عنوانونه                                                                                                                        مخ سريزه. 3 لمړي فصل. 4 دبانک معنااومفهوم. 4 دبانک جامع تعريف. 5 په افغانستان کې دبانک تاريخچه. 5 دوهم فصل. 8 په افغانستان کې دبانکداري سيستم. 8 دافغانستان بانک. 10 دافغانستان بانک سره دبانکونودامانتونودنرخ ټاکل. 17 دبانک دخدماتومطابق دحداقل اوحداکثرکميشن ټاکل. 18 دپيسوريفورم اوخپريدل. 19 معاملاتي بانکونه. 20 تجارتي بانکونه. 22 دافغانستان …

په افغانستان کې دبانکداري سيستم اقتصادي اهميت Read More »

بیمه او د هغې د رامنځته کیدو اړتیا او ضرورت

فهرست عنوانونه                                                                                                                            مخ سريزه:. 2 دبيمې ضرورت. 3 دبيمي تعريف:. 4 بيمه د تاريخ په اوږدو کي. 5 د بيمي د ټړون خصوصيات. 6 د بيمي فسخ او بطلا ن. 6 دبيمې شکلونه اوانواع. 7 دبيمې شرعي متبادله لاره. 9 نتيجه ګيري. 10 وړانديزونه. 11