حقوقو مونوګرافونه

جزا پيژندنه يا جزا شناسى

جزا شناسي (Penology) يا ( Science penitian)           مقدمه (عمومي معلومات)          لومړۍ برخه اجتماعي عکس العملونه او دهغه ډولونه      دويمه برخه دمجرمينو اصلاح او تربيه اول دجزا شناسۍ تعريف    دويم دجزا شناسۍ تاريخي سير   درېم دجزا شناسۍ روابط نورو جنايي علومو سره           اول د جزا …

جزا پيژندنه يا جزا شناسى Read More »

پولې يا سرحدات Boundaries

لړليک سرليک مخګڼه د پيل خبرې …………………………………………………………………………………………………………………… ط سرېزه 1 لومړۍ برخه 4 پولې يا سرحدات 4 لومړى څپركى 5 د پولو حقوقي څېړنه 5 لومړى مبحث _ عمومي نړۍوال حقوقي شخصيتونه 5 لومړى جز _ دولت 6 لومړى پراګراف _ د دولت تعريف 7 دوه يم پراګراف _ د دولت متشكله عناصر 8 لومړى …

پولې يا سرحدات Boundaries Read More »

په جزايي محاکمه حاکم اصول

  لمړى فصل په جزايي محاکمه حاکم اصول ( دتطبيق وړ عام قواعد په ټولو پړاوونو کې) مقدمه     داهغه اصول دي چې دمحاکمې په هر پړاو کې دهغوى رعايت کول ضروري دي او که له دوى څخه يې کوم يو رعايت نه شي نو محاکمه دانتقاد لاندې راولي،نوموړي اصول دهېواد له قوانينو څخه رااخستل …

په جزايي محاکمه حاکم اصول Read More »

د رهن حقوقي پيژندنه

سريــزه نحمدهُ ونصلي علي رسولهِ الکريم او بعد : قال الله تعالي اعوذ باالله من شيطن الر جيم ياايهاالذين امنو اذاتداينتم بدين الي اجل مسميً فاکتبوه واليکتب بينکم کاتب بالعدل ولاياب کاتب ان يکتب کما علمه الله فليکتب وليملل الــــــــــــــذي عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيئــــــــــــــــــاًط…الايه ٢٨٢سورة البقره . وان کنتم على سفرولم …

د رهن حقوقي پيژندنه Read More »

شخړه پیژندنه او د هغوی د ستونزو حل لارې

  لړلیکونه Contents سريزه 1 لمړى څپركى د شخړې پېژندنه. 1 ۱ .۱- د شخړې تعريف.. 2 ۱. ۲- د شخړې په اړه د تېروتنو روښانتيا 2 ۱. ۳- شخړه د يو فرصت په توګه. 4 ۱. ۳. ۱- د موخو په كچه پراختيا: 4 ۱. ۳. ۲- د اړيكو په كچه پراختيا: 4 ۱. …

شخړه پیژندنه او د هغوی د ستونزو حل لارې Read More »

آیساف، Nato، ناټو او د هغوی د متحدینو پيژندنه

لړلیکونه Contents سهراب ”حبيبي “ لومړۍڅپرکۍ. 3 ايساف ISAF څه شي ده 4 د ايساف ISAF د قوماندان اهداف.. 5 د آيساف ISAF  نننئ مشخصات.. 5 د آيساف ISAF غوښتنه. 6 د ناټو مفهوم 7 ناټو په افغانستان کې. 8 د ناټو اهداف.. 8 Goals of NATO.. 8 د ناټو د قوماندې جوړښت او د …

آیساف، Nato، ناټو او د هغوی د متحدینو پيژندنه Read More »

په افغانستان کې ستراتيژي

ماخذونه Me Namara cater, Partner in authenticity consulting. Field quide to nonprofit strategic planning and accessed Nov 2008. http/www.managmenthelp.orgplandec.1st.plan ستراتيژي انکشاف ملى صفحه 14 ستراتيژي انکشاف ملى صفحه 14 ستراتيژي انکشاف ملى صفحه 14 دافغانستان د ملکې خدمتونو انستيتوت Saltor ICMA page 5 ستراتيژي سکتور شهري- وزارت انکشاف شهري-دولت افغانستان

دپاکستان ددولت لنډه پېژندنه

فهرست   لمړى فصل   دپاکستان ددولت لنډه پېژندنه :_   دپاکستان دولت دنيمې کرې په شمالي برخه کې موقيعت لري چې داسيا په جنوب کې واقع ، اودسويلي اسيايي هيوادونو له جملې څخه شمېرل کيږي . پاکستان په پخوانيو وختونو کې دايران اوهندوستان دتاريخ سره نږدېوالى لري .اوسنى پاکستان داسلام نه دمخه دايران دامپراطورۍ …

دپاکستان ددولت لنډه پېژندنه Read More »

پارلماني او ریاستي رژیمونو ته لنډه کتنه

                                                                       فهرست عنوان                                                                                                                                                                   صفحه   سريزه:……………………………………………………………………………………… 1 لومړى فصل……………………………………………………………………………….. 3 پارلماني رژيم……………………………………………………………………….. 3 لومړى مبحث : دپارلماني رژيم پيژندنه……………………………… 3 لومړى مطلب: د پارلماني رژيم ځانګړتياوې……………………….. 5 دويم مطلب : د پارلماني رژيم ګټې او نواقص…………………….. 7 لومړى جز: د پارلماني رژيم مزاياوې…………………………………. 8 دويم جز:د پارلماني رژيم نواقص…………………………………………. 9 دويم مبحث:د انګلستان پارلمانې رژيم……………………………… …

پارلماني او ریاستي رژیمونو ته لنډه کتنه Read More »