ریاضي مونوګرافونه

د مادې ساختمان

  لړليــک ګڼه     عنوان                                                                                                                                          مخ   سريزه 1   دمادي ساختمان 2 کشکول 8 يوطرفه انبساط اويوطرفه تراکم 11 حجمي ارتجاعيت 15 لغزش او تا ب 22 ا نحنى 27 اخځليکونه 33 سريزه 1   دمادي ساختمان 2 کشکول 8 يوطرفه انبساط اويوطرفه تراکم 11 حجمي ارتجاعيت 15 لغزش او تا ب 22 ا نحنى …

د مادې ساختمان Read More »

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »

دگاوس دمعادلوتيوري

فهرست ګڼه            عنوان                                                                                               مخ ١-            سريزه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١ ٢-           دگاوس دمعالوتيوري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٣ ٣-          خطي تطابق (خطي مطابقت)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤ A-        اول تعريف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤ B-       دوهم تعريف  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٧ ٤-        اوله قضيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨ ٥-       فرضيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٨ ٦-        تعريف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠ ٧-         دوهمه قضيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢ ٨-         دگاوس دمعادلوتيوري داستعمال ځايونه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ …

دگاوس دمعادلوتيوري Read More »

په دوراني حرکتونو کې د کوريوليز قوې څېړل

لړليک   سرليک                                                                                                       مخ دپيل خبري………………………. الف سريزه  …………………………  ب دکوريوليز قوه……………………   1 دکوريوليز قوی فورمول……………..   2 دکوريوليز قوی تاثيرات…………….   13 دکوريوليز قوه اوطوفانونه ……..   13 وريځي ………………………   14 داجساموپر ازاد پرتاب دکوريوليز قوی اثر     15 دکوريوليز قوه په ځوړند جسمونوکې..   17 بړبکۍ……………………….   19 تيز اووروبادونه ……………..   23 په …

په دوراني حرکتونو کې د کوريوليز قوې څېړل Read More »

منحنی الخط انتګرالونه

فهرست شماره                                                                                            مخ ۱ـ سریزه ———————————————————————— الف ۲ـ هدف ————————————————————————-  ب ۳ـ تعریف————————————————————————-(1) ۴ـ دسکالری توابع منحنی الخط انتګرالو (1)——————————————- ۵ـ دوکتوری توابع منحنی الخط انتګرال ——————————————-(5) ۶ـ دوکتوری توابع منحنی الخط انتګرال خواص———————————– (11) ۷ـ دمنحنی الخط انتګرال اساسی قضیه——————————————— (12) ۸ـ په مسیرکی دمنحنی الخط انتګرال لازمی اوکافی شرط داستقلال قضیه———– (13) ۹ـ …

منحنی الخط انتګرالونه Read More »

دالجبري کسرونو انتیګرال محاسبه کول

لړلیک ګڼه                                                             سرلیک                                                                                                   مخ ۱                                                               سریزه……………………………………………………………………….. ……..  ۱    ۲                                                               دالجبري کسرونو انتګرال څلور حالتونه  ………………….  ۲ ۳                                                              دال حالت ثبوت……………………………………………………………….  ۲ ۴                                                            داول حالت دویم شکل  ……………………………………………………۲  ۵                                                           تطبیقي مثالونه  ……………………………………………………………… ۳ ۶                                                             دوهم حالت ثبوت ……………………………………………………………..۴ ۷                                                            تطبیقې مثالونه  ……………………………………………………………….۵  ۸                                                          دوهم حالت دویم شکل  …………………………………………………….۶   ۹                                                         تطبیقې مثالونه ………………………………………………………………..۷  ۱۰                                                        دریم حالت ثبوت   …

دالجبري کسرونو انتیګرال محاسبه کول Read More »

تناسب

فــهـــرست ګڼه           عنوان                      مخ سريزه 1 نسبت 2 تناسب 4 تناسب اصول 5 دتناسب خواص 6 دتناسب ډولونه 18 مستقيم تناسب 18 معکوس تناسب 19 مرکب تناسب 22 احديت 24 اوسط              25 فيصد 26 تخفيف 27 بيمه 28 زکات 29 ربحه 30 مرکبه ربحه 31 تنزيل 32 نتيجه 33 ماخذونه 

د دوه مجهوله لومړی درجه معادلو سیستم معرفی کول او د حل ډولونه

سریزه د دوه مجهوله لومړی درجه معادلو سیستم معرفی کول او د حل ډولونه د مساوات طریقه 2 – تعویض طریقه : 3 – افنآ طریقه – ګراف طریقه 4 دویم ترتیب دیتر مینانت معرفې کول  5  –دکرامرپه طریقه ددوه مجهوله لومړی درجی معادلودسیستم 6– ددوه مجهوله لومړی درجه معادلودسیستم حل دګاوس په طریقه : …

د دوه مجهوله لومړی درجه معادلو سیستم معرفی کول او د حل ډولونه Read More »

دمشتق نيولواساسي قاعدي

سريزه مشتق دمشتق تعريف قضيه د مشتق نيولو قواعد 2 : دطاقت لرونکوتوابعو مشتق  ددووياڅوتوابعو دحاصل جمعې اوتفريق مشتق 3  : د دوو يا څوتوابعو دحاصل ضرب مشتق 4: د دوو يا څو توابعو حاصل تقسيم مشتق 5: دجذرلرونکو توابعو مشتق دلوګاريتمي توابعو مشتق   7-دمثلثاتي توابعو مشتق دنمائي توابعو مشتق دمرکبو توابعو مشتق دضمني توابعو …

دمشتق نيولواساسي قاعدي Read More »

سټونه او د سټونو اساسي عملئې

سريزه سټ پيژندنه د سټ اساسې مفاهيم او تعريفات د سټ تيورى کاشف سټ ښودل متناهي او نامتناهي سټونه سټونو تساوي Equality of sets معادل سټونه خالي سټ Empty set د سټونو سټ فرعي سټونه Sub sets ديو سټ د فرعي سټونوشمېر خالص فرعي سټونهProper sub sets مقايسوي سټونه او  غير مقايسوي سټونه کلي سټ …

سټونه او د سټونو اساسي عملئې Read More »