مونوګراف های تعلیم و تربیه

فهرست عناوین                                صفحه   مقدمه                                                                                          1 مسایل محاسبوی هایدرولوژیکی وطرق حل آنها                                  3 درج جدول نمودن ارقام اولیه                                                           ی ترسیم منحنی تأمینی                                                                       ط ترسیم منحنی تکراری                                                                    ض محاسبۀ تأمینیت P جهت ترسیم منحنی تجربوی                                   ق ترتیب جدول (2)                                                                           ا محاسبات جهت ترسیم منحنی تأمینی – تئوریکی … …

Read More »

انزایم ها

کتلست های بیولوژیکی آن کتلست های اند که کنترول مواد را درداخل انساج دارد، که این ها را یک صنف مخصوصی ازپروتینها وانزایم ها می دانند. مطالعه درباره میتابولیزم ها یک مطالعه بزرگی ازسیستم انزایم ها هستند که دراثرداخل شدن درعملیه اکسیدیشن ، ریدکشن ، هایدرولیز وتعاملات تراکمی (بعضی ازچیزهای اند که ازنوع الدول) است. …

انزایم ها Read More »