مونوگراف های ریاضی و فیزیک

فهرست عناوین                                صفحه   مقدمه                                                                                          1 مسایل محاسبوی هایدرولوژیکی وطرق حل آنها                                  3 درج جدول نمودن ارقام اولیه                                                           ی ترسیم منحنی تأمینی                                                                       ط ترسیم منحنی تکراری                                                                    ض محاسبۀ تأمینیت P جهت ترسیم منحنی تجربوی                                   ق ترتیب جدول (2)                                                                           ا محاسبات جهت ترسیم منحنی تأمینی – تئوریکی … …

Read More »

وړانګې Radiation او د هغوی ډولونه

نتيجه په فزيک کې وړانګي هغه کړنلاري ته ويل کېږي چې د يوي  سرچېني انرژي د څپو او يا بڅرکو په بڼه خپريږي همدارنګه هغه وړانګي چې په فضاء کې نوموړي وړانګي د نور په سرعت سره خپريږي .په همدي ډول راډيواکتيويټي د 1896 م کال کې هنري بکرل  Henri beequerel  په واسطه کشف شوي …

وړانګې Radiation او د هغوی ډولونه Read More »

اتومي موډل، کوانتم نمبرونه

Contents سريزه 1 اتومي موډل (Atomic model). 2 کوانتم نمبرونه   (Quantum Numbers). 3 اصلي کوانتم نمبر(Principal Quantum Number (n)). 4 فرعي کوانتم نمبر(Azimuthal Quantum Number(l )). 5 مقناطيسي کوانتم نمبر  (Magnetic Quantum Number (ml)). 10 سپين کوانتم نمبر(Spin Quantum Number (ms)). 13 د الکترون سپين (Electron Spin). 15 د اربيتال د الکتروني جوړښت دياګرام. 17 …

اتومي موډل، کوانتم نمبرونه Read More »

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »

بندهای آبی تولید برق درافغانستان وانکشاف آن

مقدمه 1 تاریخچه برق درافغانستان 3 بند برق آبی نغلو 4 بند برق ماهیپر 6 بند برق سروبی 8 بند برق آبی درونته 11 بند برق آبی جبل السراج 12 بند برق پلخمری (اول) 13 بند برق آبی پلخمری دوم 15 بند برق سلما 17 بند برق آبی چاریكار 17 بند برق آبی گرشك 18 …

بندهای آبی تولید برق درافغانستان وانکشاف آن Read More »

نامساوات

فهرست شماره                  عناوین                                                              صفحه 1   غیر مساوات …………………………………………………………………….. (1) 2    خواص غیرمساوات …………………………………………………………… (2) 3     اقسام غیرمساوات ……………………………………………………………. (11) 4     طریقه حل غیرمساوات درجه یک مجهوله ……………………………….. (11) 5     مناقشه ………………………………………………………………………… (14) 6     قیمت مطلقه …………………………………………………………………… (16) 7     حل مثالهای مربوط به قیمت مطلقه ………………………………………… (18) 8     تمرین …………………………………………………………………………. (20) 9     مطالعه اشاره دومجهوله درجه …

نامساوات Read More »

مطابقت وانواع آن

فهرست   عنوان                                                                                     صفحه   پیشگفتار……………………………………………………………………….. ………الف مقدمه……………………………………………………………………………. ……….ب مطابقت یاعینیت……………………………………………………………….. ………1 مساوات………………………………………………………………………….                                       ……….2 خواص مساوات……………………………………………………………….. ………..3 اقسام مساوات………………………………………………………………….. ………..4 1 –  معادله شرطیه……………………………………………………………. ………..4 اقسام معادله……………………………………………………………………. ………..6 2 – مطابقت…………………………………………………………………… ………..7 مطاقت ها………………………………………………………………………. ………..7 انکشاف مطابقت های  ………………………………………….. ………..7 ثبوت مطابقت های …………………………………………….. ………..9 ثبوت  مطابقت ……………………………………………………… ………..9 ثبوت مطابقت …………………………………………………….. ………..9 انکشاف …

مطابقت وانواع آن Read More »

محاسبه محور جذری دوایر ومعادلات آنها

فهرست مطالب   شماره     عنوان                                                                              صفحه   مقدمه …………………………………………….. 1 دایره ………………………………………………………………………………… 2 وضعیت خط بادایره ……………………………………………………………. 5 وضعیت مماس بادایره …………………………………………………………. 7 وضعیت دودایره باهمدیگر……………………………………………………. 8 زوایا بادایره ………………………………………………………………………. 9 دایره درکمیات وضعیه ……………………………………………………….. 12 طاقت یک نقطه نظربه دایره …………………………………………………. 20 محور جذری ……………………………………………………………………. 24 تقاطع دودایره ومحور جذری ………………………………………………. 25 معادلۀ محورجذری …

محاسبه محور جذری دوایر ومعادلات آنها Read More »

زاويه

  فهرست مطالب عنوان                                                              صفحه معرفي زاويه…………………………………………………………………………..1 اقسام زاويه……………………………………………………………………………..2 زاويه مجاوره ومكمله……………………………………………………………………3 زاويه متممه ومتقابل به راس…………………………………………………………….4 انواع زاويه ……………………………………………………………………………..5 اقسام چهار ضلعي……………………………………………………………………….6 زاوياي داخلي چهارضلعي ها……………………………………………………………8 قضيه اول……………………………………………………………………………….9 قضيه دوم………………………………………………………………………………11 زواياي خارجي چهار ضلعي ها ……………………………………………………….12 زواياي بين خط موازي ويك قاطع………………………………………………………17 زواياي متوافقه ومتبادله………………………………………………………………..18 ناصف زاويه…………………………………………………………………………..21 خط عمود واندازه گيري زاويه…………………………………………………………23 گراد وراديان…………………………………………………………………………..25

بندهای آبی تولید برق درافغانستان وانکشاف آن

مقدمه 1 تاریخچه برق درافغانستان. 3 بند برق آبی نغلو. 4 بند برق ماهیپر. 6 بند برق سروبی. 8 بند برق آبی درونته 11 بند برق آبی جبل السراج. 12 بند برق پلخمری (اول) 13 بند برق آبی پلخمری دوم 15 بند برق سلما 17 بند برق آبی چاریكار. 17 بند برق آبی گرشك. 18 …

بندهای آبی تولید برق درافغانستان وانکشاف آن Read More »

WhatsApp chat