کمپیوټر ساینس مونوګرافونه

Monograph Mobile app

This app is for freelancers and you can also download many word, photoshop, Cv original files of different categories. دغه اپليکيشن وګورئ او خپل نظر پرې ورکړئ. د دې اپليکيشن له مخې تاسو کولئ شئ چې لاندې خدماتو ته لاس رسئ پيدا کړئ: 1. د افغانستان مشهورو ويبپاڼو ليکنې په چټک او له انټرنېټ پرته …

Monograph Mobile app Read More »

د ټکنالوژی رول په اقتصاد کې

لړليک عنوان                                                                                                                                                               مخ دپيل خبرې ……………………………………………………………………………………………………………………… الف سريزه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..١ د ټکنالوژی مفهوم  Concept Of Technology   ………………………………………………………………. ٢ د ټکنالوژی پراختیا او نشرول  ………………………………………………………………………………………… ٤ دټکنالوژی انتقال پرمختیایی هیوادونو ته …………………………………………………………………………. ٥ صنعتی تمرکز او د تکنالوژی انتقال …. ……………………………………………………………………………. 6 دتکنالوژی د انتقال اقسام …. …. …. …. …………………………………………………………………………………… 6 نوې تکنالوژی…. . ……………………………………………………………………………………………………………… 10 …

د ټکنالوژی رول په اقتصاد کې Read More »

فـزيکي سـاختمـان( Network ) دکمپيوټـري شبـکې

موضوع                                                                                                        مخ  سريزه …………………………………………………………………………………………….١ دکمپيوټري شبکې تعريف 2 د شبکې  لنډ ه  تا ريخچه 5 دکمپيوټري شبکې ګتې 7 د شبکې په اړه لنډ معلومات 9 1: – Server based  (client based) 10 2: – peer to peer (work group) 10 3: – Hybrid 11 د کمپيو ټري شبکې ډولونه 11 1سيمه ايزه شبکه (LAN) …

فـزيکي سـاختمـان( Network ) دکمپيوټـري شبـکې Read More »

د کمپيوتر داخلي برقي سرکيټونه

دکمپيوترداخلي برقي سرکيټونه برقي سرکيټ پيژند نه برقي سرکيټ: دسرکيټ ډولونه – خيالي سرکيټ : – خيالي منبع: – خيالي ولتاژ: ١- مقاومتي سرکيټ: ٢  – اندکشني سرکيټ: ٣- ظرفيتى سرکيټ: ترانسفرمر        Transformer دترانسفرمرډولونه  Types of Transformer ١- ولتاژکموونکى ترانسفرمر  Step down Transformer ٢- ولتاژلوړونکى ترانسفرمر :Step up Transformer دترانسفرمراستعمال  Uses of  Transformer: دترانسفرمردبرقي جريان …

د کمپيوتر داخلي برقي سرکيټونه Read More »

مخابراتي سپوږمکۍ

سريزه دسپوږمکيوپېژندنه (to satellite)Introduction) دسپوږمکۍ تعريف : طبيعي سپوږمکۍ: مصنوعي سپوږمکۍ: دمصنوعي سپوږمکيو ډولونه: دسلاح ضدسپوږمکۍ:- ستوري پېژندونکې سپوږمکۍ: زيستي سپوږمکۍ: هدايت کوونکې سپوږمکۍ: اکتشافي سپوږمکۍ: مينياتوري سپوږمکۍ: ځمکه پېژندونکې سپوږمکۍ: تترسپوږمکۍ ( Tether satellite): هوا پېژندونکې سپوږمکۍ: مخابراتي سپوږمکۍ(communication satellite): دسپوږمکيوتاريخچه: فعال اوغيرفعال سپوږمکۍ فعال سپوږمکۍ(ACTIVE Satellite): غيرفعال سپوږمکۍ(Passive Satellite): دسپوږمکيو ډولونه دمدار له …

مخابراتي سپوږمکۍ Read More »

دبې سيم اړيکې

لړليک    سريزه……………………………………..    1  دبې سيم تاريخچه………………………………   2  دبې سيم داړيکو پرمختګ په افغانستان کې………….. 5  اړيکې يا مخابرات  ……………………………    8  دمخابراتي سګنالونو  ډولونه…………………….    9  دبيسيم داړيکو تکنالوژي ……………………….   10 دبې سيم سيستمونو ډوالونه………………………. 10  دبې سيم جوړښت ……………………………….   11 دبې سيم شبکوډولونه…………………………….  15  ګرځنده نړيواله شبکه يا GSM …………………..   17  دګرځنده …

دبې سيم اړيکې Read More »

دام ټي ان مخابراتي شرکت ارزيابي اواقتصادي اهميت

فهـــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــت موضوعات……………………………………………………………………………………………….. صفحه وړاند وينه. د ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريزه:-……………………………………………………………………….هـ ، و لومړي فصل. ١ ١-  په افغانستان کي دمخابراتو تاريخچه ١ ٢-دمخابراتي شرکتونووضعيت دثوردکودتاڅخه وروسته 4 ٣- دمخابراتو توسعه او پراختيا دطالبانو درژيم څخه وروسته : 6 ١-  دافغانستان په داخل کې تلفوني بيې په لاندې ډول دي : 7 دوهم فصل. 8 ۱- دام ټي ان …

دام ټي ان مخابراتي شرکت ارزيابي اواقتصادي اهميت Read More »

ویب سکيوریټي (Web security)

لړلیک شمیره  عنوانونه                                                                                                              صفحه د پیل خبرې.. الف سریزه. 1 ویب سایټ څه شی دی؟. 2 ویب سکيوریټي تاریخچه. 2 د ویب سایټ ډولونه. 3 څنګه کولی شو چې ویب سایټ خوندي وساتو. 4 د ویب اپلیکشن یا Web Application څه شی دی؟. 5 د ویب سایټ پروتوکولونه web protocols څه شی دي؟. 5 د …

ویب سکيوریټي (Web security) Read More »