انسان په بدن باندې د درنو فلزاتو اغیزې

لړلیک عنوانونه                                                                                                       صفحه سریزه 1 د درندو فلزاتو تعریف.. 2 د خپریدو مجموعي سرچینې. 4 د کادمیوم، سرب، زینک او سیمابو د خپریدو سرچینې. 4 د سیمابو سرچینې. 5 کادمیوم او د هغه اغیز په انسان باندې. 6 سرب او د هغه تاثیرات او اغیزې په انسان باندې. 8 زینک ( Zinc ) او د …

انسان په بدن باندې د درنو فلزاتو اغیزې Read More »