حيوانات

مصنوعي چوچه کشي ( د چرګوړو مصنوعي تکثر)

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شماره موضوع صفحه ا سرېزه ا ب تاريخچه ب ١ د هګيو څخه دچرګوړو توليد الف : په مصنوعي توګه توليد ب: په طبيعي توګه توليد ٢ د چوچه کشي په دورآن کي د مآشينونو آدآره آو تنظيم ٣ دچرګوړو وېستلو د ماشېن تخنيکي سامان الات ٤ دبچي وېستلو هګې ٥ دچوچه کشۍ د …

مصنوعي چوچه کشي ( د چرګوړو مصنوعي تکثر) Read More »

دحيواناتو دتغذيې مختلف سيستمونه

۱ -سريزه الف ۲ -دتغذيي دعلم تاريخچه 1 ۳-دحيواناتو دتغذيې مختلف سيستمونه 2 ۴ -دحيواناتو لپاره مناسبه غذا 5 ۵ -دپه ژمي کې دپسونو تغذيه 5_6 ۶ -دپسونو دغذا ترکيبي جوړښت 7- ۷ -پروتين 7 ۸ -انرژي 7-8 ۹ -منرالونه 8-9 ۱۰ -مالګه 9 ۱۱ -ويټامينونه 10 ۱۲ -اوبه 11 ۱۳ -دپسونو لپاره د ژمني …

دحيواناتو دتغذيې مختلف سيستمونه Read More »

د فيلمرغ روزنه، اهميت او مشخصات

۱. سريزه……………………………………………………………………………………………الف ۲. د فيل مرغانو د روزني اهميت………………………………………………………………………….۱ ۳. تاريخچه……………………………………………………………………………………………..۲ ۴. دفيل مرغانو علمي طبقه بندي……………………………………………………………………۳ ۵. دفيل مرغانو طبقه بندي د عمر له لحاظه ……………………………………………………….۴ ۶. د فيل مرغانو نژادونه ……………………………………………………………………………..۷ ۷. د فيل مرغانو لپاره محيطي شرايط ……………………………………………………………۱۱ ۸. په عمومي ډول د فيل مرغانو د روزني طبقه بندي ………………………………………..۱۳ ۹. دفيل …

د فيلمرغ روزنه، اهميت او مشخصات Read More »

دشاتومچيوروزنه او پېژندنه

فهرست سريزه———————————————————————— ——١ دشاتومچيوتاريخـچه————————————————————–٢ اهميت——————————————————————————-٣ د شاتودمچيودروزلواساسات—————————————————–٤  دشاتومچيودروزني گټي———————————————————–٥ په کليوالي ژوند اواقتصادباندي شاتومچيودروزني اغيزي———————-٥ په صندوقونوکي دشاتودمچيوگډژوند——————————————–٦ دشاتومچيوسپشزونه ———————=—————————————-٩ دشاتودمچيومحلي ډولونه——————————————————–١٠ دشاتودمچيوداپيس دورساتاسپيشزونه——————————————١٠ دشاتودمچيولپاره دځاي انتخاب————————————————-١١ مچيوته دملکي د معرفي کولوطريقه ——————————————–١١ دمچيوترمينځ دکارويش———————————————————–١٢ دمچيودمهاجرت کنترول اومخنيوي———————————————١٢ دشاتومچيوسره کارکول———————————————————-١٣ په کندوکي دشاتو دمچيوکتنه—————————————————–١٤ دکاروسايل————————————————————————-١٥ دشاتومچيولپاره دغذا برابرول—————————————————١٥ دشاتومچيوته دسيوري جوړول————————————————–١٧ گلان اوشات————————————————————————١٨     …

دشاتومچيوروزنه او پېژندنه Read More »