دماهيانودعلم تاريخچه

  ليكلړ Contents ګڼه عنوان مخ سريزه——————————————————————-الف تاريخچه 1 دماهيانودروزني اهداف 2 په ملي اوفردي اقتصادکې دماهيانو دروزني ګټي 3 دماهيانوغذايي ارزښت 3 دماهيانو دروزني لپاره (۴) ضروري خبري 4 دماهياولپاره دطبعي خوراک جوړ ول 7 دماهيانولپاره خوراکې منابع ( a )حيواني (b )نباتي 8 ماهيانو مصنوعي تغذيه 9 دکارپ کورنۍ لپاره دخوراکې موادو مقدار …

دماهيانودعلم تاريخچه Read More »