بررسی نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی دانشجویان ولایت هرات

[featured_image]
داونلود کنید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • داونلود کنید 0
  • اندازه فايل 570.09 KB
  • تعداد فايل 1
  • د جوړيدو نيټه جون 4, 2022
  • وروستى آپډيټ جون 4, 2022

بررسی نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی دانشجویان ولایت هرات

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1. مقدمه 1

1-2. بیان مسئله 1

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4. اهداف تحقیق 4

1-4-1. هدف اصلی 4

1-4-2. اهداف فرعی 4

1-5. سوال های تحقیق 4

1-5-1. سوال اصلی 4

1-5-2. سوال های فرعی 4

1-6. فرضیه های تحقیق 5

1-6-1. فرضیه اصلی 5

1-6-2. فرضیه های فرعی 5

1-7. تعریف واژگان کلیدی و متغیرها 5

فصل دوم- ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه 8

2-2. رسانه ها 8

2-2-1. تعریف رسانه ها 8

2-2-1-1. تعریف لغوی رسانه ها 9

2-2-1-2. تعریف اصطلاحی رسانه ها 10

2-1-2. کارکردهای رسانه ها 12

2-2-3. نقش و اهمیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 13

2-2-3-1. نقش آموزشی رسانه های جمعی 13

2-2-3-2. نقش خبری رسانه های جمعی 14

2-2-3-3. نقش تفریحی رسانه های جمعی 16

2-2-3-4. نقش احساس تعلق اجتماعی 16

2-2-3-5. نقش تبلیغی رسانه های جمعی 17

2-2-4. انواع رسانه های جمعی 18

2-2-5. رسانه های نوشتاری(مطبوعات) 20

2-2-5-1. تعریف و مفهوم مطبوعات 20

2-2-5-2. تاریخچه مطبوعات 21

2-2-5-3. ویژگی های مطبوعات 22

2- 1-5-3-1. وسعت اخبار 23

2-2-5-3-2. دوام اخبار 24

2-2-5-3-3. تنوع اخبار 24

2-2-5-4. انواع مطبوعات 24

2-2-5-4-1. روزنامه 25

2-2-5-4-2. مجله 25

2-2-6. رسانه های شنیداری (رادیو) 26

2-2-6-1. تعریف رادیو 26

2-2-6-2. تاریخچه رادیو 28

2-2-6-3. ویژگی ها و مزایای رادیو 30

2-2-6-3-1. فوریت 31

2-2-6-3-2. ارتباط با گروه های از مردم با نیازهای مشترک 31

2-2-6-3-3. ارزانی 32

2-2-6-3-4. غلبه بر زمان و مکان 32

2-2-6-4. محدودیت های رادیو 32

2-2-7. رسانه های دیداری (تلویزیون) 33

2-2-7-1. تعریف و شناخت تلویزیون 33

2-2-7-2. تاریخچه تلویزیون 35

2-2-7-3. ویژگی های تلویزیون 37

2-2-7-3-1. رسانه ای سرد 37

2-2-7-3-2. تصاویر موزائیکی 38

2-2-7-3-3. ساخت ذهنی تصاویر 38

2-2-7-3-4. شبیه به زندگی واقعی 39

2-2-7-3-5. ارتباط یک سویه 39

2-2-7-3-6. سرعت و مداومت انتشار 39

2-2-7-3-7. فرّار و کم دوام 39

2-2-7-4. محدودیت های تلویزیون 40

2-2-8. رسانه های مجازی (اینترنت) 41

2-2-8-1. تعریف و شناخت اینترنت 41

2-2-8-2. تاریخچه اینترنت 42

2-2-8-3. کاربردهای امروزی اینترنت 43

2-3. مشارکت سیاسی 45

2-3-1. تعاریف مشارکت سیاسی 45

2-3-2. دیدگاه های مختلف پیرامون مشارکت سیاسی 50

2-3-3. گونه های مشارکت سیاسی 51

2-3-3-1. مشارکت سیاسی منفعلانه 53

2-3-3-2. مشارکت حداقلی 55

2-3-3-3. مشارکت سیاسی فعالانه 56

2-3-4. سلسله مراتب مشارکت سیاسی 57

2-3-5. توسعه مشارکت پذیری سیاسی 61

2-3-6. شرایط توسعه مشارکت سیاسی 62

2-3-6-1. انتخابی بودن نهادهای سیاسی 62

2-3-6-2. نظارت مردم بر نهادهای سیاسی 62

2-3-6-3. شفافیت اطلاعاتی و ضمانت پایداری آن 63

2-3-6-4. تفکیک قدرت سیاسی 64

2-3-7. عوامل توسعه مشارکت سیاسی 64

2-3-7-1. عوامل فرهنگی 65

2-3-7-2. باسوادی مردم 67

2-3-7-3. هویت سازی 67

2-3-7-4. به وجود آمدن نخبگان پیشرو 68

2-3-7-5. سنت و آداب و رسوم 68

2-3-7-6. گروه های نفوذ 68

2-3-7-7. پیشرفت دانش و تکنولوژی 69

2-3-7-8. رسانه ها 69

2-4. نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی 69

2-4-1. فرایند جلب مشارکت سیاسی توسط رسانه ها 69

2-4-2. واگرایی و همگرایی رسانه ها در مشارکت سیاسی 72

2-4-3. کارکردهای رسانه ها در مدیریت مشارکت سیاسی 73

2-4-3-1. در زمان انتخابات (مقطع کوتاه مدت) 73

2-4-3-2. افزایش آگاهی سیاسی جامعه (مقطع بلندمدت) 74

2-5. پیشینه تحقیق 75

2-6. چارچوب نظری تحقیق 79

2-7. مدل مفهومی تحقیق 79

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه 80

3-2. روش تحقیق 81

3-3. محیط پژوهش 81

3-4. جامعه آماری 81

3-5. حجم نمونه 81

3-6. روش نمونه گیری 82

3-7. ابزارهای جمع آوری اطلاعات 82

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه 84

4-2. تجزیه و تحلیل داده ها 84

4-3. سوال های تحقیق 85

4-3-1. سوال اصلی 85

4-3-2. سوال های فرعی 85

4-4. فرضیه های تحقیق 85

4-4-1. فرضیه اصلی 85

4-4-2. فرضیه های فرعی 86

4-5. تجزیه وتحلیل آمار مربوط به جامعه شناختی پاسخ دهنده گان 86

4-6. تجزیه و تحلیل آمار مربوط به مؤلفه فرعی اول(رسانه های نوشتاری) 88

4-7. تجزیه و تحلیل آمار مربوط به مؤلفه فرعی دوم(رسانه های دیداری) 92

4-8. تجزیه و تحلیل آمار مربوط به مؤلفه فرعی سوم(رسانه های شنیداری) 95

4-9. تجزیه و تحلیل آمار مربوط به مؤلفه فرعی چهارم(رسانه های مجازی) 99

4-10. تجزیه و تحلیل آمار مربوط به مؤلفه اصلی(نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی) 102

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه 103

5-2. نتیجه گیری فرضیه های فرعی 104

5-2-1. نتیجه گیری فرضیه فرعی اول (نقش رسانه های نوشتاری بر مشارکت سیاسی) 104

5-2-2. نتیجه گیری فرضیه فرعی دوم (نقش رسانه های دیداری بر مشارکت سیاسی) 104

5-2-3. نتیجه گیری فرضیه فرعی سوم (نقش رسانه های شنیداری بر مشارکت سیاسی) 105

5-2-4. نتیجه گیری فرضیه فرعی چهارم (نقش رسانه های مجازی بر مشارکت سیاسی) 105

5-3. نتیجه گیری فرضیه اصلی (نقش رسانه ها بر مشارکت سیاسی دانشجویان ولایت هرات) 105

5-4. پیشنهادات 106

5-4-1. پیشنهادات برای محققان آتی 106

5-4-2. پیشنهادات برای سازمان مورد مطالعه 106

5-5. محدودیت های تحقیق 107

منابع و مأخذ 109

ضمیمه(پرسشنامه) 113

 

 

Leave a Reply