د حقوق جزا مکتبونه

[featured_image]
داونلود کنید
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • داونلود کنید 0
  • اندازه فايل 473.50 KB
  • تعداد فايل 1
  • د جوړيدو نيټه نوومبر 2, 2022
  • وروستى آپډيټ نوومبر 2, 2022

د حقوق جزا مکتبونه

سريزه:.. 1

لمړي فصل:.. 5

عمومي معلومات.. 5

لومړي پراګراف: دحقوق جزا تعريف:.. 7

لومړي جز: د حقوق جزا لغوي تعريف:.. 7

الف: حقوق:.. 7

ب : جزا:.. 8

دويم جز : د حقوق جزا اصطلاحي تعريف :.. 8

دريم جز : دحقوق جزا اصطلاح:.. 8

دويم پراګراف : دحقوق جزا اهميت:.. 11

لومړي جزا :د تاريخي قدامت له حيثه :.. 11

دويم جز: د همشګي ضرورت له حيثه :.. 12

دريم جز: د موضوع له حيثه :.. 13

دريم پراګراف : دحقوق جزا هد ف:.. 13

څلورم پراګراف: دحقوق جزا موقف اوموقيعت دحقوقودنوروڅانګوپه مينځ کي:.. 14

پنځم پراکراف: د حقوق جزا رابطه دغيري حقوقي جنا ئي علوموسره:.. 16

لمړي جز: د حقوق جزا روابط دکريمنولوژي سره:.. 16

الف : د حقوق جزا همکاري د کريمنولوژي سره:.. 16

ب: د کريمنولوژي همکاري د حقوق جزا سره :.. 17

دويم جزا : د حقوق جزا روابط د کريمناليستک سره:   17

الف : د حقوق جزا همکاري د کريمنالستيک سره:.. 18

ب : د کريمنالستيک همکاري د حقوق جزا سره:.. 18

دوهـم فصـل.. 20

دحقو ق جزا مختلف مکتبو نه.. 20

لومړي پراګراف : مطلق عدالت مکتب:.. 22

دويم پراګراف : کلاسيک مکتب:.. 25

لمړي جز : - د کلاسيک مکتب نظريات:.. 26

دويم جز : د کلاسيک مکتب په نظرياتو باندي انتقادونه:   27

الف : د غيري مسئولو مجرمينوله حيثه:.. 28

ب : د نيمه جنون مجرمينوله حيثه:.. 29

د : د کلاسيک مکتب تخيلي مجرم:.. 30

دريم پرګراف : پوزيټويست يامثبتينومکتب:.. 32

لومړي جز : دپوزيټويست مکتب معرفت:.. 32

دويم جز : د مجرمينوپه رابطه دپوزيټويست مکتب نظريات:   33

الف :باالفطره مجرمين :.. 33

ب : مجنون مجرمين :.. 34

ج : اعتيادي مجرمين :.. 34

د : اتفاقي مجرمين :.. 35

هـ:هيجاني مجرمين :.. 36

دريم جز :د پوزيټويست مکتب په نظرياتوباندي انتقادونه:   38

الف : د ديټر منيزم فلسفي په هکله:.. 38

ب : د بالفطره مجرمينوپه هکله:.. 39

ج : د هيجاني مجرمينوپه هکله:.. 39

د : د جرم او د هغي علل اوعواملو ترمنځ د يو د يالکتيکي حالت د برقراريدو په هکله:.. 40

هـ : په جرمي حادثه کي يوازي د مجرم د شخصيت په نظرکي نيولوپه هکله:.. 40

و : يوازي د امنيتي تدابيرو د قبول په هکله :.. 41

څلورم پراګراف : د اصالت عام مکتبschool of pragmatic)  ) :   42

لومړي جز : د اصالت عام مکتب معرفت :.. 42

دويم جز : داصالت عام مکتب نظريات :.. 43

پنځم پراګراف : د اجتماعي دفاع مکتب :.. 45

لومړى جز : داجتماعي دفاع مکتب معرفت :.. 45

دويم جز  : داجتماعي دفاع مکتب افراطي شاخه :.. 46

دريم جز : د اجتماعي دفاع معتدله شاخه :.. 48

شپږ م پر اګراف : نيو کلاسيک :.. 50

لو مړ ي جز : نيو کلا سيک مکتب د١٩ پيړي پو ري مر بو طه :   50

د و يم جز : نيو کلا سيک مکتب د٢٠ پيړي لو مړيو او د١٩ پيړ ي په پاي کي :.. 51

د ريم جز : معا صر کلا سيک مکتب :.. 52

الف : د معاصرنيو کلا سيک او کلا سيک  مکتب تر مينځ مقايسه   53

ب : د يوزيټويست مکتب او معاصرنيو کلاسيک مکتب ترمنځ مقايسه.. 54

ج :  د اجتما عي د فا ع مکتب سره د معا صر نيو کلا سيک مکتب مقا يسه.. 54

اووم پر اګر ا ف : نيو پر ګمتيک مکتب.. 55

لومړى جز: د نيوپرګمتيک مکتب نظريات :.. 56

اتم پراګراف : دسوسيالست مکتب.. 58

دريم فصل.. 61

داسلام حقوق جزامکتب.. 61

لومړى پراګراف: داسلام حقوق جزامکتب منابع.. 62

لومړى جز : قرانکريم.. 62

دوهم جز : رسول (ص) سنت.. 63

د ر يم جز :اجماع.. 64

څلورم جز : قياس.. 65

دويم پراګراف : د اسلام د حقوق جزا مکتب نظريات   66

لومړى جز: په حقوق جزا اسلام کې د مجازاتو اساس او بنسټ   66

دوهم جز: په حقوق جزاي اسلام باندې حاکم اصول.. 69

الف : دمساوات اصل.. 70

ب : د قانونيت اصل.. 71

ج : د شخصي والي اصل.. 72

پايله :.. 73

پشنهادات.. 75

لومړي : پيشنهاد.. 75

دويم : پيشنهاد.. 75

ماءخذونه :   76

Leave a Reply