د پیازو د ذخیره کولوعصري او عنعنوي طریقي

5 thoughts on “د پیازو د ذخیره کولوعصري او عنعنوي طریقي”

  1. Iqbal Ahmad Farooqi

    اسلام علیکم دا موضوع می په کارده وروه که پاسورد راسره شریک کړی

Leave a Reply