په کلیوالي سیموکې د کوچنۍ او منځنۍ پانګونې تقویه او پراختیا

Leave a Reply

%d bloggers like this: