د بهرنۍ سوداګرۍ پاليسي

د بهرنۍ سوداګرۍ پاليسي : په نړۍ کې هيڅ هيواد نشته چه هغه دې په ټوله مانا په ځان متکي وي او خپلې ټولې اړتياوې د په خپله رفع کړي نو پدې ډول د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر د نورو هيوادونو سره سوداګري کوي ترڅو خپلې اړتياوې رفع کړي نو د همدې …

د بهرنۍ سوداګرۍ پاليسي Read More »